Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Netronix, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Netronix te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Netronix zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Netronix. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder af- gesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Netronix haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Netronix niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schade- vergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Netronix bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, met een minimum van 1000 EUR. Bij oplevering van de bestelling is 60% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar op het einde van de supportperiode (vermeld in de offerte).

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag (30 dagen na factuurdatum) door overschrijving op het rekeningnummer van Netronix. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling, binnen de overeengekomen termijn, is de klant aan Netronix een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Netronix zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

6.4. Onze prijzen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen (basis 2004).

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Netronix te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Netronix verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Netronix is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Netronix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Netronix zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Netronix of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Netronix met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Netronix. De totale aansprakelijkheid van Netronix, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Netronix werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval en dit gedurende 6 maand voorafgaand aan het incident.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Netronix geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. Indien mocht blijken dat deze niet in overeenstemming zijn met de Acceptable Use Policy van de hostingpartner, of met de geldende wetgeving, heeft Netronix het recht de site, server(s) of applicatie van de klant offline te halen.

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid van Netronix

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

9.2. Netronix engageert zich hierbij tot een middelen verbintenis en geen resultaat verbintenis.

Netronix is een “verwerker” van gegevens zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 en verbindt er zich toe steeds alle mogelijke voorzorgen te hanteren ten einde de door de “abonnee” of de “gebruiker(s)” en “subgebruiker(s)” ingebrachte “gegevens” te beschermen, waardoor verlies en/ of schade van “gegevens” in normale omstandigheden uitgesloten is, echter zonder dat hieraan een uitdrukkelijke resultaat verbintenis in hoofde van Netronix verbonden is.

Netronix garandeert standaard een 3-dagelijkse back-up van de door de abonnee ingebrachte data met een retentie van 7 dagen. Indien de “abonnee” bijkomende garanties zou wensen, aanvaardt deze uitdrukkelijk dat hij zich hiervoor zelf bijkomend maatregelen zal nemen in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking (zoals bepaald in de wet van 8 december 1992) en zal dienen te verzekeren via een derde. De “abonnee” en de door hem gemachtigde “gebruiker(s)” en “subgebruiker(s)” heeft de mogelijkheid zelf een extra “back-up abonnee” te nemen via Netronix, waarover de “back up abonnee” ten allen tijde kan beschikken.

Netronix draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de originele stukken die dienen als basis voor het gebruik van een product. Verlies en/ of schade van een origineel document kan nooit op Netronix verhaald worden.

Netronix zal verder op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door: (1) een manipulatiefout van de “abonnee”, (2) het onrechtmatig gebruik van de toegangscode van de “abonnee” of van de “gebruiker” door een derde, (3) het niet naleven door de “abonnee” van zijn wettelijke verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 (4) die het gevolg is van overmacht, natuurrampen en oorlogen. Deze drie voorbeelden zijn niet limitatief.

Netronix sluit in ieder geval steeds aansprakelijkheid uit voor zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade, waaronder tijdsverlies, financiële of commerciële verliezen, verliezen van data en de vertraging of onderbreking van de activiteiten van de “abonnee” of de “gebruiker(s)” en/of “subgebruiker(s)” ten gevolge van het verlies en/ of beschadiging van “gegevens”. Netronix zal ook nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de inhoud van de “gegevens” die door de “abonnee” of de “gebruiker(s)” en/of “subgebruiker(s)” ingebracht werden.

Netronix sluit steeds aansprakelijkheid uit voor alle schade ten gevolge van technische problemen die niet onder haar invloed zijn (zoals bv, veroorzaakt door virussen). Netronix zal wel steeds een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

De maximale financiële aansprakelijkheid van Netronix zal in alle gevallen hoogstens de prijs kunnen zijn die de “abonnee” aan Netronix betaalde met betrekking tot de in een incident betrokken “gegevens” en dit gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan het incident.

Netronix kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onachtzaam gebruik van de login- en paswoord gegevens van de abonnee en de gebruiker en/of subgebruiker, waaronder niet limitatief begrepen: verlies, diefstal, bedrijfsspionage, opzet, overmacht, enz.

9.3. Een “gegeven” is het geheel van informatie behandeld binnen de “dienst”. Alle “ingebrachte gegevens” binnen een abonnement zijn en blijven eigendom en de verantwoordelijkheid van de abonnee. De abonnee is gehouden aan het respect van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen ter zake, zoals het respect van de wet op de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, discriminatie en de wet op de gegevensbestanden.

De abonnee zal Netronix niet gebruiken voor verspreiding van virussen, porno of andere illegale activiteiten. Netronix behoudt zich het recht voor het abonnement tijdelijk te blokkeren indien zij officieel in kennis wordt gesteld dat er illegale handelingen plaatsvinden.

In het geval van faillissement van de “abonnee” of van een “gebruiker(s)” en/of “subgebruiker(s)” zal Netronix de toegang tot de gegevens blokkeren en op verzoek van de curatele de gegevens ervan ter beschikking houden.

Netronix en de abonnee verbinden er zich toe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te eerbiedigen.

Hierbij geeft de abonnee uitdrukkelijk toestemming aan Netronix om de persoonsgegevens te verwerken op de wijze zoals bepaald in deze overeenkomst. Alle gegevens zijn strikt confidentieel. Netronix behoudt zich het recht voor alle gegevens te consulteren en te gebruiken voor de uitvoering en het beheer van het abonnement en van de in het kader van het abonnement geleverde dienst. Als “verwerker” van gegevens zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 zal Netronix slechts handelen in opdracht van de “abonnee” die de verantwoordelijke voor de verwerking is, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Netronix zal de toegang tot de persoonsgegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperken tot hetgeen de personen onder haar gezag nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of voor de behoeften van de dienst.
Netronix zal gevoelige persoonsgegevens zoals bv. gegevens inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken verwerken zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten. Een lijst met de categorieën van personen onder haar gezag die toegang hebben tot deze gevoelige persoonsgegevens zal steeds ter beschikking van de Privacycommissie zijn.

Als verantwoordelijke voor de verwerking zal de “abonnee” al zijn verplichten bepaald in de wet van 8 december 1992 naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, het correct informeren van de betrokkene over het gebruik van zijn persoonsgegevens en, indien nodig, de nodige toestemming voor het gebruik hiervan verkrijgen.

De gegevens worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden, behalve wettelijke uitzonderingen ter zake of in geval van een dwingende gerechtelijke beslissing.
Bovenstaande verbiedt echter niet Netronix beroep te doen op diensten van derden voor de aanbieding van de dienst (bv. hosten van gegevens op een dedicated server van een derde).

Diensten en producten van derden: Netronix is niet verantwoordelijk voor eventuele producten en/ of diensten van derden aangeboden via de dienst.

Netronix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven van infrastructuur (software en hardware) die niet volledig onder het toezicht staat van Netronix. Noch is Netronix verantwoordelijk voor de kwaliteit of inhoud of enige wijziging opschorting of onderbreking van deze producten en/ of diensten.

In geval websites van derden de mogelijkheid bieden om de toegangscodes aan te wenden om toegang te krijgen tot dergelijke website of van bepaalde diensten op deze websites te genieten is Netronix niet verantwoordelijk en biedt zij geen garanties betreffende de inhoud van deze websites en aldaar aangeboden diensten en/ of producten.

Diensten en producten van derden kunnen binnen de dienst worden opgenomen. Eventuele aanrekening hiervan verloopt volgens de afgesproken prijslijst of op basis van een afzonderlijke overeenkomst.

De abonnee mag applicaties van derden enkel en alleen koppelen aan de dienst mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Netronix. In het geval van inbreuk hierop door de abonnee, behoudt Netronix zich het recht om het abonnement onmiddellijk te blokkeren en alle hieruit vloeiende schade te verhalen op de abonnee.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Netronix ontwikkelde sites.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Netronix gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie- wijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Netronix werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Netronix verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Netronix of een derde waarmee Netronix hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Netronix, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Netronix te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Netronix onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Netronix waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt Netronix samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijk- heid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Netronix de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door Netronix aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Netronix en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen één maand voor de verjaardag van de hosting registratie zijn opzeg aan Netronix over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam

12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Netronix, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Netronix staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Netronix. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, ingaand de dag vermeld bovenaan de offerte / pagina van onderhavige overeenkomst.

De overenkomst kan door Netronix alsook door de klant te allen tijde beëindigd worden mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening ervan per aangetekende brief die geacht wordt te zijn ontvangen op de derde werkdag volgend op zijn verzending.

Netronix heeft een onbeperkt retentierecht op alle data die eigendom zijn van de klant tot het ogenblik van volledige betaling van alle uitstaande schulden.

13.2. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Netronix het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie, tenzij deze onderwerp is van een gegronde betwisting.

13.3. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Netronix verleende diensten betalen, alsook de kosten die Netronix moet maken als gevolg van deze beëindiging. Eventueel betaalde voorschotten blijven hoe dan ook verworven voor Netronix. Bovendien behoudt Netronix het recht om een schadevergoeding te vorderen indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks schade heeft geleden door de beëindiging van de overeenkomst.

13.4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de servers van Netronix, heeft Netronix de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Netronix persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactper- sonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Afstand van recht

16.1. Het eenmalig of herhaaldelijk niet uitoefenen door Netronix van haar rechten voortvloeiend uit de overeenkomst houdt op generlei wijze een verzaking, afstand of verwerking van recht in.

Artikel 17. Ongeldigheid / Nietigheid

17.1. Indien één of meerdere bepalingen uit dit abonnement ongeldig geacht of verklaard worden krachtens een wet, reglement of definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden.

De ongeldige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

Artikel 18. Bewijsvoering

18.1. Tussen de klant en Netronix zullen (het sturen, krijgen, verrichten van) electronische berichten en transacties bewezen kunnen worden aan de hand van de logs en transactionele databank records die bijgehouden worden door Netronix.

De “abonnee” aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de terzake toegelaten middelen.

Artikel 19. Referentie

19.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Netronix voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Netronix.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Netronix geen controle heeft, bevrijden Netronix, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 21. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

21.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Netronix. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Oudenaarde.

Artikel 22. De creatie van onderscheidingstekens

22.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

22.2. We willen er u wel op wijzen dat Netronix niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

22.3.Met dit zelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

22.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samen gewerkt.